بررسی تغييرات مکانی شماره منحنی بر هيدروگراف سيلاب و پديده روانش

دسته بندی: عمران
1966 بازدید

از آنجايي که هيدروگراف بدست آمده در مطالعات هيدرولوژيک يکي از اساسي ترين ارکان برنامه ريزي در طرح-هاي آبي بوده و برنامه هاي طولاني و کوتاه مدت بر اساس آن بنا مي شوند، به همين جهت تدقيق و به واقعيت نزديک تر نمودن اين هيدروگراف از جمله مواردي است که هيدرولوژيست ها و مهندسان آب را همواره به چالش برمي-انگيزد. يکي از موارد اين تدقيق، برآورد ميزان تلفات به وسيله تحليل توزيعي عوامل مؤثر بر نفوذ مي باشد. برخي از اين عوامل عبارتند از بارش، شماره منحني و عوامل مربوط به ساختار هيدرولوژيکي خاک که همگي در مکان توزيعي بوده و با استفاده فن آوري هاي مدرن قابل استخراج مي باشند. بنابراين با افزايش دقت وحجم اطلاعات ورودي به مدل هاي بارش رواناب بايد انتظار تغييراتي در مفاهيم و روند محاسباتي اينگونه مدل ها داشت. يکي از اين تغييرات نحوه استفاده از رابطه معروف دفتر حفاظت خاک و منابع طبيعي ايالات متحده در سال1972 مي باشد و نتايج و بررسي ها نشان مي دهد که توزيعي نمودن اجزاي اين رابطه و بسياري از روابط ساده و متداول و ارائه شده هيدرولوژيک که در قالب يک مدل يکپارچه تعريف شده-اند تا چه ميزان بر دقت محاسبات افزوده و سبب کشف پديده هاي نوين در علم هيدرولوژي شده است.
يکي از اين موارد بررسي توزيع مکاني نفوذ است که سبب مطرح شدن مفهومي جديد به نام روانش شد. به طور کلي روانش عبارتست از مقداري از رواناب که در بالادست به دلايلي مختلف از قبيل نفوذ پذيري کمتر و يا شدت بالاي بارش فرصت نفوذ نيافته ولي اين فرصت در پايين دست براي جريان فراهم مي شود. در نگاه اول تميز دادن مفهوم روانش از رواناب ممکن است کمي مشکل به نظر برسد اما در ادامه با بررسي ابعاد مختلف مسأله اين وجه تمايز به خوبي آشکار مي گردد.
پيشينه تدوين مدل هاي بارش و رواناب به زماني که کلارک ايده مدل بارش رواناب خود را که مبتني بر هيستوگرام زمان- مساحت ارائه داد، باز مي گردد. تا قبل از آن روش هايي که منجر به استخراج هيدروگراف واحد مي شدند غالباً تجربي و يا براي حوضه ايي خاص کاليبره شده بودند که عملاً استفاده از اين نتايج در حوضه اي ديگر خطاي قابل توجهي را ايجاد مي نمود.]1[
ايده مدل هاي جامع بارش رواناب بعد از ابداع مفهوم ايزوکرون و مدل کلارک دچار تغييرات بسياري گرديد. ايزوکرون ها عبارتند از خطوط هم زمان پيمايش تا خروجي. استخراج ايزوکرون ها در حوضه هاي آبريز چالش جديدي را به همراه داشت زيرا محاسبه زمان پيمايش هر نقطه تا خروجي خود مشکلي ديگر تلقي مي شد.
مفهوم زمان تمرکز مدت زماني که دورترين نقطه در يک حوضه آبريز در رواناب مشارکت مي نمايد و از حوضه خارج مي شود است و جهت محاسبه آن برخي روابط تجربي مانند کرپيچ و برانس ويلييامز ارائه شد. با يک تناسب ساده خطي ميان زمان تمرکز کل حوضه و زمان پيمايش هر نقطه تا خروجي از يک طرف و بلندترين مسير جريان و فاصله هر نقطه تا خروجي از طرف ديگر، امکان کاربرد مدل کلارک فراهم شد، اما اين روش خالي از نقص و اشکال هم نبود.]2[
به موازات مدل هاي جامع هيدرولوژيکي هيدروگراف هاي واحد مصنوعي هم پيشرفت نمودند که از جمله معروف ترين آنها هيدروگراف مصنوعيSCS است که هنوز هم کاربرد وسيعي در مدل سازي بارش- رواناب دارد.
پس از بدست آوردن هيدروگراف واحد؛ عمل برهم نهي صورت گرفته و در نهايت هيدروگراف نهايي حوضه از آن استخراج مي شود. استفاده از اين نوع هيدروگراف هاي واحد زماني توجيه داشت که رفتار و باز خورد يک حوضه آبريز نسبت به بارش نازل شده مشخص بوده و فقط پارامترهاي محدود و کنترل شده اي در هر طوفان تغيير مي نمودند.]2[
اين امر جرقه اي براي تدقيق مدل هاي هيدرولوژيکي و کم رنگتر شدن روابط تجربي در علم هيدرولوژي شد به نحوي که دانشمندان علم هيدرولوژي تفکرات تجربي و يکپارچه خود را به تدريج تبديل به روابط رياضي و استدلالي نمودند. در نتيجه به جاي تدوين مدلي که جزييات را در نظر نمي گرفت، تغييرات مکاني مورد توجه واقع شد. منظور از جزئيات يک مدل اجزاي مختلف آن از قبيل شکل حوضه، اطلاعات مکاني و جغرافيايي، بارش و نفوذ است، که امروزه هر يک خود به تنهايي مباحثي گسترده را شامل مي-شوند.]3[
بعد از معرفي بسته نرم افزاريHEC توسط مهندسين ارتش ايالات متحده آمريکا در سال1981 که نمونه نسبتاً کاملي در امر مدل سازي جامع هيدرولوژيکي محسوب شد، شيوه اي جديد از مدل سازي را ابداع شد که داراي قابليت استخراج هيدروگراف رواناب در يک حوضه آبريز با استفاده از چندين روش بود و امکان مقايسه نتايج را پديد مي آورد. اين شيوه جديد از مد ل سازي ها که متکي بر کامپيوتر بودند روند تکاملي خود را تاکنون ادامه داده است. در اوايل دهه 90 و با رشد تدريجي سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و تأثيرات متقابل آن بر علم هيدرولوژي به تدريج ايده مدل توزيعي و توزيعي نمودن پارامترهاي حوضه هاي آبريز مطرح شد. اين ايده به سرعت مورد استقبال هيدرولوژيست ها قرار گرفته و سريعاً خود را جايگزين ايده مدل هاي يکپارچه کرد.]2 [
بعد از مطرح شدن اين نوع مدل ها اين سوال پيش آمد که استفاده از مدل هاي توزيعي تا چه حدي دقت محاسبات را افزايش و در کيفيت مدل سازي موثر مي باشند و حساسيت مدل نسبت به اين تغييرات مکاني به چه ميزان است؟ اين موضوع از اين نظر داراي اهميت بود که پيچيدگي مدل سازي در حالت توزيعي چندين برابر حالت يکپارچه بوده و حجم محاسبات نيز بسيار افزايش مي يابد اما آيا اين تحليل توزيعي ارزش اين افزايش حجم محاسباتي را خواهد داشت؟ بعد از بررسي هاي متعددي که در اين زمينه انجام شد لزوم نگرش توزيعي در مدل هاي هيدرولوژيکي اثبات شد که يکي از موضوعات مورد بررسي در اين تحقيق مي باشد.

 

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


بررسی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در روندیابی سیلاب

دسته بندی: عمران
1844 بازدید

چکیده
رونديابي سيلاب، يكي از مسائل پيچيده‌‌‌‌‌‌ ای است كه در علم هيدروليك كانال هاي باز و مهندسي رودخانه مورد بررسي قرار گرفته است. روش¬های مختلفي در زمينه رونديابي سيلاب وجود دارند كه به دو گروه گسترده و متمركز تقسيم بندي مي شوند. هدف از اين تحقيق، شناسايي توانايي هاي شبكه عصبي مصنوعي در زمينه رونديابي سيلاب و ارائه روشي بر اين مبنا مي باشد كه در مقايسه با روش هاي متعارف رونديابي متمركز سيلاب از دقت بيشتري برخوردار است در این تحقیق از نرم افزارNeural works استفاده شده است. از آنجا که آمار موجود برای آموزش شبکه کافی نبود تعدادی آمار ورودی وخروجی سیلاب برای منطقه مورد مطالعه، از روش ماسکینگام با استفاده از نرم افزار HEC-HMS تولید شد، در اين راستا، پس از تجزيه و تحليل اطلاعات متفاوت و متعدد، مشخص گرديد كه شبكه عصبي پرسپترون چهار لايه با تابع فعاليت سيگموئيد و Delta-Rule با 60 نرون در لایه پنهان اول و 59 نرون در لایه پنهان دوم، مي تواند به نتايج خوبي در زمينه رونديابي سيلاب، در تحليل مسأله رونديابي سيل در بازه ملاثانی – اهواز ارائه ‌دهد و به عنوان مدل پيشنهادي ارائه می¬گردد.
مقايسه نتايج حاصل از ساختار پيشنهادي با نتايج حاصل ازروش ماسكينگام خطي نشان مي-دهد كه با وجود ضعف روش شبكه عصبي درتضمين بقاي جرم، در رابطه با ساير خطاها، مانند مجموع مربعات خطا و ياپيش بيني دبي و زمان اوج هيدروگراف خروجي، شبكه عصبي مصنوعي باساختار پيشنهادي مي تواند سریع ترعمل كند. همچنين، استفاده ازروش شبكه هاي عصبي مصنوعي، به عنوان يك تابع با قدرت ميانيابي قوي، در زمينه رونديابي متمركز سيلاب در اين تحقيق نمايان می شود.

 

 

95صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


شناسایی و‌ محاسبه‌ حريم سفره هايی آبهای زير زمینی با تاكيد برشناخت حريم چاه از نظر برداشت (پمپاژ‌)‌ وآلودگی

دسته بندی: عمران
1448 بازدید

شناسایی و‌ محاسبه‌ حريم سفره هايی آبهای زير زمینی با تاكيد برشناخت حريم چاه از نظر برداشت (پمپاژ‌)‌ وآلودگی

 

چكيده :

تمامي‌سفره‌هاي‌آب زير زميني اعم از سفره‌هاي‌ازاد و‌تحت‌فشار‌بر‌اساس قانون ظروف مرتبطه عمل‌ميكنند. به‌اين‌مفهوم‌كه اگر از‌يك‌نقطه‌اي ازين سفره‌براثر نيروي ثقل يا پمياژ‌آبي‌برداشته شود،‌‌به عبارتي ديگر، اگر در روي يك سفره  كه چاه يا قنات وياچشمه اي را تغذيه مي كند،چاه جديدي  حفر شود،چنانچه‌سفره‌تغذيه‌نگردد،كاهش‌اب‌تا محدوده خاصي برروي تمامي سطح سفره محسوس خواهد بود. به همين جهت‌براي هر چاه يا قناتي كه فعلا آب آن برداشت ميشود، حريمي در نظر گرفته ميشود.‌به عنوان نمونه اگر چاه يا قناتي در يك سفره كه چاه ويا قنات ديگري در ان قبلا فعال بوده،حفر گردد ، بايد براي آنها تعيين حريم گردد،اين‌حريم‌در گذشته به صورت محلي وبه شكل عرف‌و ‌باشيوه‌هاي‌خاصي انجام ‌مي‌گرديد اما امروزه در ارتباط با‌كميت وكيفيت آب ونوع  وعمق وضخامت سفره ،نوع‌موتور(از‌نظر قدرت وتوان)مربوط به دو منبع استحصال آب ‌با نظر اداره‌آب‌هاي زير زميني محل از روشهاي محلي واز روي تخمين تعيين مي‌شود .چرا كه با‌توجه به تجربه قبلي كارشناس ،حريم 500متر تا 5000 متر يا بيشتر وكمتر اعلام مي‌شود.اما درين تحقيق سعي گرديده كه با توجه به برداشت شديد وبي رويه آبهاي زير زميني در ايران و تاحدودي عدم تغذيه مناسب آن از يكسو،وآلودگي شديد آبهاي زير زميني در مخروط هاي افكنه (تمام شهر هايي كه بر روي مخروط هاي افكنه قرار گرفته‌اند نظير تهران ،كرج،قزوين،ورامين ،سمنان. و ده‌هاشهر ديگر..)،حريم چاهها به روش علمي  با‌آخرين دستاوردها درين زمينه ، تعيين مي‌گردد .اين روشها كاربردي بوده ومي‌تواند‌الگويي نو براي محاسبه حريم  تمامي منابع آبي ‌به ويژه چاه باشد. (عاشوري ، 1367)

كليد واژه ها :حريم سفره هاي آب زير زميني،حريم چاه،‌خط 50‌‌ روز


22صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع دارد قیمت 8000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


بررسي بردارهای ريتز وابسته به بار و روش MPA

دسته بندی: عمران
1770 بازدید

تمام سازه هاي واقعي هنگام بارگذاري يا اعمال تغييرمكان به صورت ديناميكي رفتار مي كنند. نيروهاي اينرسي اضافي، با استفاده از قانون دوم نيوتن، برابر نيرو در شتاب مي‌باشند. اگر نيروها و يا تغيير مكانها بسيار آرام اعمال شوند نيروهاي اينرسي قابل صرفنظر كردن مي باشند و يك تحليل استاتيكي قابل انجام است. بنابراين مي توان گفت، تحليل ديناميكي بسط ساده اي از تحليل استاتيكي مي‌باشد.
بعلاوه تمام سازه هاي حقيقي بالقوه داراي درجات آزادي نامحدودي مي باشند. بنابراين بحراني ترين قسمت در تحليل سازه ايجاد مدلي با تعداد درجات آزادي محدود مي باشد كه داراي تعدادي اعضاي تقريباً بدون جرم و تعدادي گره باشد، كه بتواند رفتار سازه را به طور مناسبي تخمين بزند. جرم سازه را مي توان درگره ها متمركز نمود. نيز براي يك سيستم الاستيك خطي خصوصيات سختي اعضاء را مي توان باصحت بسيار خوبي تخمين زد- باتوجه به داده هاي تجربي- هرچند تخمين بارگذاري ديناميكي، اتلاف انرژي و شرايط مرزي مي تواند بسيار مشكل باشد.
با در نظر گيري موارد گفته شده براي كاهش خطاهاي موجود لازم است تحليل هاي ديناميكي متعدد با استفاده از مدلهاي مختلف ديناميكي، بارگذاري و شرايط مرزي به كار گرفته شود و انجام حتي 20 آناليز كامپيوتري براي طراحي يك سازه جديد و يا برآورد يك سازه موجود ممكن است لازم شود.
با توجه به تعداد زيادي آناليزهاي كامپيوتري كه براي يك تحليل ديناميكي نمونه لازم است بايد در كامپيوترها روشهاي عددي مناسبي براي محاسبات به كار رود.

 

164صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و عکس دارد قیمت 32000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


تشريح کارايی عايقهای مدرن در مقاوم سازی شيشه و بهينه سازی مصرف انرژی

دسته بندی: معماری, عمران
2042 بازدید

تشريح کارايی عايقهای مدرن در مقاوم سازی شيشه و بهينه سازی مصرف انرژی

 

کـاربرد شيشه در سـاختمانـها به منظور بهره گيري از مناظر و استفاده از نور خورشيـد و هـمچنين نماسـازي

صورت مي گيرد . اما اين مزايا همواره با يک ايراد بسيار مهم روبرو هستند; شيشه ها منشأ عمده اتلاف انرژي گرمايش و سرمايش در ساختمان مي باشند . اما امروزه توسعه فن آوري توليد پوششهايچند لايه توانسته مشکلات کاربرد شيشه را به ميزان قابل توجهی رفع نموده و اثرات شگرفي در بهينه سازي مصرف انرژي داشته باشد.

لايه هاي مختلف با مکانيسم هاي مخصوص , خواص زير را به شيشه مي دهند :

-       کاهش ورود حرارت خورشيد تا 77% به واسطه لايه Sputtered , Metallized

-       کاهش اتلاف حرارت تا 31% به واسطه خاصيت low-e   

-       جلوگيري از ورود اشعه فرا بنفش تا 99% به واسطه لاية حاوي گونه هاي شيمياييUV Absorbers

-       افزايش  ضربه پذيري شيشه و جلوگيري از پخش قطعات شکسته به واسطه لاية پليمري تقويت شده و مکانيسم هاي ويژة چسبيدن .

و...

اجراي فن آوري فوق برتمامی شيشه هاي رايج در کشور ممکن مي باشد . براي نصب آنها نيازي به خروج شيشه از قـاب نبوده و با ايجاد کمترين تغييرات در محيط کار همراه است .

در مـورد پوشـشهامعمولاً 19 مشخـصه اندازه گـيري مي شـود که تمام خواص حـرارتـي و نـوري را شامل مي گردند .

 

 27 صفحه فایل ورد منابع دارد قیمت: 5000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید


پروژه راهسازی

دسته بندی: عمران
5772 بازدید

- صورت پروژه

پروژه مربوط است به طراحي مسير و محاسبات مربوط به راهي با مشخصات زير:

- راه اصلي حداقل دوخطه - دوطرفه (يك خط رفت و يك خط برگشت )

- حداقل طول برابر 5 كيلومتر

- طراحي مسير بايد بگونه‌اي باشد كه شامل نقاط ابتدا و انتها و همچنين نقطه اجباري مشخص شده باشد.

- محل پروژه در منطقه شمال تهران مطابق نقشه‌هاي موجود در سازمان نقشه‌برداري با تقسيم بندي­هاي زير ميباشد:

 

Block 15: Sheet No. B1

Block 15: Sheet No. B2

Block 15: Sheet No. B3

موارد درخواستي:

- مسير يابي روي نقشه توپوگرافي (نقشه با مقياس 1:2000)

- رسم پروفيل طولي با كليه جزئيات ، طراحي قوسهاي قائم

- پروفيلهاي عرضي

- محاسبه حجم عمليات خاكي

- رسم منحني بروكنر

- طرح ابنيه فني (پل ، آبرو ، تونل ، ديواره حائل و …)

- طرح روسازي راه

- تهيه فهرست مقادير

- برآورد هزينه احداث راه          


 

 24 صفحه فونت 14 فایل ورد همراه فایلهای اتوکد و اکسل قیمت: 20000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید


پروژه راهسازی

دسته بندی: عمران
4975 بازدید

 پروژه راه
كمربندي محدوده شهري بصورت بزرگراه چهار خطه (دو خط رفت و دو خط برگشت )
طول مسير برابر 1,492 كيلومتر
طراحي مسير بايد بگونه اي باشد كه شامل نقاط ابتدا و انتها و همچنين نقطه اجباري مشخص شده باشد.
محل پروژه در منطقه شمال و شمالغرب همدان مطابق نقشه هاي موجود در سازمان نقشه برداري با
Sheet No. C تقسيم بندي زير ميباشد : 2
اين منطقه داراي شرايط آب و هوايي زير مي باشد :
‐ داراي آب و هواي معتدل در بهار و تابستان و سرد در پاييز و زمستان است.
‐ ريزش نزولات جوي در فصول پاييز و زمستان زياد است به طوري باعث يخ زدگي زمين تا
عمق حدود 1 متر مي شود.
‐ ماندگاري برف و يخ بر روي زمين در فصل زمستان شديد است.
‐ در بهار عمل ذوب شدن يخ ها صورت مي گيرد.
‐ در تابستان و پاييز خاك خشك و نيمه مرطوب است.
‐ نوع خاك بدليل آنكه در مناطق پايين دست سلسله جبال زاگرس واقع شده است از نوع
سنگدانه هاي آذرين و پر مقاوت است.
موارد درخواستي :
( 1. مسير يابي روي نقشه توپوگرافي (نقشه با مقياس 1:2000
2. تعيين شيب قطعات مختلف راه
3. طراحي قوسهاي افقي(قوسهاي دايره اي و قوسهاي كلوتوئيد)
4. تعيين اضافه عرض قوسها
5. تعيين بربلندي(دور)
6. رسم پروفيل طولي با كليه جزئيات ، طراحي قوسهاي قائم
صفحه 4:
سازي پروژه راه
7. طراحي و رسم پروفيلهاي عرضي
8. محاسبه حجم عمليات خاكي
9. رسم منحني بروكنر
10 . طرح ابنيه فني (پل ، آبرو ، تونل ، ديواره حائل و …)
11 . طرح روسازي راه
-2 معرفي كلي راه
محل احداث راه : شمالغربي همدان (طبق نقشه هاي موجود درسازمان نقشه برداري)
- C شماره نقشه منطقه : - 2
طول راه : 1 كيلومتر و 492 متر
نوع راه (از لحاظ اهميت) : بزرگراه چهار خطه
(3-4 - 1 و 3 -2- خصوصيات بزرگراه : ( طبق بند 2
12 . راهي با حداقل چهار خط عبور كه مسير هاي رفت و برگشت از هم جدا شده و با امكانات محدود تقاطع
هم سطح و دسترسي از حاشيه.
13 . ممنوعيت عبور پياده و دوچرخه و ساير وسايل نقليه غير موتوري.
14 . ورود و خروج با زاويه كم.
15 . در مورد هايي ممنوعيت عبور تمام يا بخشي از وسايل نقليه تجاري.
- 16 . عرض هر خط عبور در آزادراه و بزرگراه و راه اصلي درجه يك برابر با 3,65 متر مي باشد.( طبق بند 6
( 1-2
( 1-2- خصوصيات كمربندي و نيم كمربندي ( طبق بند 2
مسيري است كه هسته يا هسته هاي مركزي شهر را دور زده و از داخل محدوده 20 ساله عبور مي كند.
كمربندي نقش مهمي در كاهش تراكم شبكه خيابان هاي شهري داشته و ضرورت ندارد به صورت يك مدار

 

48 صفحه فونت 14 فایل پی دی اف همراه فایلهای اتوکد و اکسل قیمت: 22000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

د

طراحي بهينه شبكه آبرسانی در شهرک

دسته بندی: عمران
5313 بازدید

طراحي بهينه شبكه آبرسانی در شهرک

شبكه هاي آبرساني شهري به دليل وسعت بالايي كه دارند، هزينه هنگفتي را به خود اختصاص مي دهند. از آنجا كه طراحي حساب شده و بهينه مي واند تأثير بسزايي در كاهش هزينه هاي چنين طرحهاي عظيمي را بدنبال داشته باشد، طراحان همواره به دنبال يافتن روشي كه ضمن تامين ضوابط و معيارهاي فني طرح كمترين هزينه را دربر داشته باشدهستند. تاكنون روشهاي بسيار زيادي براي طراحي بهينه شبكه هاي آبرساني ارائه شده كه با فراهم شدن امكانات رايان هاي پيشرفته راه حل بهينه سازي ساده تر و جوابهاي بدست آمده به پاسخ بهينه نزديكتر مي شود.در اين پروژه با به كار گرفتن نرم افزارهاي موجود، روشي ساده براي بهينه سازي غير خطي شبكه ها ارائه شده است كه داراي سرعت و دقت نسبتًا خوبي است. روش مذكور علاوه بر طراحي شبكه هاي جديد، قابليت بهينه سازي شبك ههاي موجود را نيز دارا ميباشد.

 در اين فصل با به كار گرفتن نرم افزارهاي موجود ، روشي ساده براي بهينه سازي غير خطي شبكه ها ارائه شده است كه داراي سرعت و دقت نسبتاً خوبي است . روش مذكور علاوه بر طراحي شبكه هاي جديد ، قابليت بهينه سازي شبكه هاي موجود را نيز دارا مي باشد.

 

 

 60 صفحه فونت 14 فایل ورد منابع و جدول دارد قیمت: 7000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه عمران -آب در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری0216647969

 

 

 


ارزيابی كيفيت اجرايی ماشين های حفاری

دسته بندی: عمران
4888 بازدید

ارزیابی كیفیت اجرایی ماشین های حفاری

ماشین آلات حفاری به جای عملیات آتشباری برای حفاریات زیرزمینی کاربرد وسیعی پیدا کرده است. در حفاری مکانیزه از ابزار و ماشین آلات برای حفر فضاهای زیر زمینی استفاده می شود و هدف اصلی آن رسیدن به سرعت بالا در احداث و حفر این فضاها می باشد. عملیات حفاری یکی از پرهزینه ترین عملیات اجرای در حفریات زیرزمینی می باشد. از طرفی در انتخاب دستگاه حفاری محدودیت زیادی وجود دارد و یا به بیان دیگر در انتخاب دستگاه حفاری انعطاف پذیری وجود ندارد یعنی در یک پروژه استفاده از چندین ماشین حفاری, به دلیل بحث اقتصادی و هزینه بالایی ماشین آلات حفاری کمتر استفاد می شود.

67صفحه فونت 14 فایل ورد منابع   دارد  قیمت:5800تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهیدپاورپوینت ماشینهای حفاری

5729 بازدید

پاورپوینت ماشینهای حفاری

 27 اسلاید پاورپوینت  قیمت:3000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید